Klara Vase
Vintage

Klara Vase

Vintage glass vase

20 cm